Aktuelne izložbe

SAZVUČJE SAVREMENOG, ANTIČKOG I RANOVIZANTIJSKOG MOZAIKA

Utorak 27. April 2004. - Sreda 12. Maj 2004.
Osnovna ideja o projektu "Sazvučje savremenog, antičkog i ranovizantijskog mozaika" formirala se u jesen 2001. godine, uporedo sa osnivanjem grupe Ametist. Nakon dve veće grupne izložbe mozaika ("Ktizma Teu" u Beogradu i Opus Musivum u Zrenjaninu) koje su predstavile lične poetike autora u ovoj tehnici i široke tehnološke mogućnosti mozaika, počelo se razmišljati o jednom novom poduhvatu.

Umesto sučeljavanja nas kao pojedinačnih umetnika, težište se pomerilo na prošlost i napravilo jedan novi iskorak u budućnost. Idejno smo istražili moguće putanje oslanjajući se na Via Egnatiu, na gradove u kojima su se rađali rimski i vizantijski carevi i u kojima su pronađeni ostaci velelepnih građevina neizbežno ukrašavanih mozaicima.

Postavili smo ciljeve projekta: organizovanje studijskog putovanja u vidu putujuće izložbe od lokaliteta do lokaliteta na kojima se nalaze mozaici. Išli smo tragom naših dalekih, slavnih prethodnika. Povukli smo zlatnu nit, dugačku 17 ili više vekova, i sa nekim neobičnim osećajem svečanosti otvorili izložbu na lokalitetu Felix Romuliana, 27. juna 2002. u Narodnom muzeju u Zaječaru. Projekat u Srbiji obuhvatao je lokalitete Felix Romuliana (Zaječar), Mediana (Niš), Justiniana Prima (Caričin grad kod Leskovca) i Sirmium (Sremska Mitrovica).

Crna Gora je uključena sa izložbama u Baru i Perastu, dok smo u Makedoniji izložbu otvorili u Galeriji Narodnog muzeja u Bitolju (Heraclea) i obišli druge lokalitete (Stobi, Ohrid). Tako smo jednom tankom niti, duhovno i stvaralački objedinili naše bogato mozaičko nasleđe, našu sadašnju umetničku praksu i budućnost koja se otvorila kao jedan novi horizont.


Izlaganje je obuhvatilo specifičnu postavku eksponata podrazumevajući posebne osobenosti datog lokaliteta. Na svakom mestu su se mogla praviti poređenja i male studije o sličnostima i različitostima između novih i starih mozaika u estetskom, tehnološkom, civilizacijskom smislu. Projekat je podrazumevao različite aktivnosti na svakom koraku ovog puta: tribine na temu mozaika, umetničke radionice, razmene informacija sa kolegama i sa mnogim drugim stručnjacima koji su vezani za naš projekat (arheolozi, istoričari umetnosti, tehnolozi...).

Jedan od bitnih ciljeva projekta je upravo povezivanje samih umetnika i svih drugih stručnjaka, kako bi se stvorila dobra podloga za istraživanje i unapređenje mozaika. Tako smo pokrenuvši sadašnjost i dodirnuvši prošlost stvorili određenu dinamiku: animirali smo stručnjake datih lokaliteta na dodatni rad, takođe smo ih stavili u novu poziciju da kroz novo pričaju o starom i obrnugo. Dali smo novi pogled na naizgled mrtav, muzejski, arheološki materijal. Putovali smo po lokalitetima poput prvih istraživača, jer smo donosili jednu novu vizuru i time smo dodatno zainteresovali publiku ne samo za svoj rad već i za lokalno nasleđe.


Edukativni deo projekta je najviše ostvaren u Makedoniji, gde smo u toku 10 dana boravka na Herakleji imali dovoljno vremena da razmenimo informacije sa studentima arheologije koji su svakodnevno radili na lokalitetu i da održimo predavanje o mozaiku. Ostvarena je takođe zamisao o bazi podataka: proširili smo sopstvena znanja o antičkim i ranovizantijskim mozaicima, o savremenom mozaiku kod nas i u svetu, formirali smo nekoliko tekstova iz ove oblasti, prikupili smo veću količinu literature o mozaiku, o restauraciji i konzervaciji mozaika itd. Tokom izložbe u Baru organizovana je tribina o mozaiku sa većim brojem učesnika.

Ostvarili smo multidisciplinaran rad sa različitim stručnjacima, a namera nam je da idemo dalje, da bolje istražimo oblasti koje dotiču mozaik a koje su nedovoljno razvijene u našoj zemlji. Postoji potreba za formiranjem tima za konzervaciju i restauraciju mozaika, kao i tima mozaičara adekvatno obučenih za realizaciju nekog većeg mozaičarskog posla. Težimo stvaranju umetničke asocijacije koja bi štitila interese i afirmisala umetnike-mozaičare, po ugledu na slične asocijacije u svetu. Planiramo nastavak projekta "Sazvučje savremenog, antičkog i ranovizantijskog mozaika" u širem području Balkana, a potom i van njega.


Kao što smo mi pokrenuli i izučavali projekat "Sazvučje" tako je i sam projekat učio nas. U moru novih iskustava i saznanja naučili smo da delimo jedan isti duh, da stvaramo imaginarni mozaik, mozaik satkan od dobrih namera i znanja svih onih koji su učestvovali u ovom projektu.

Grupa Ametist nastala je prve godine 21. veka u Beogradu. U grupi su Petar Vujošević (1959), Olivera Gavrić Pavić (1964), Snežana Marinković (1949), Borislav Nježić (1933) i Ivan Pavić (1960).

za Ametist Olivera Gavrić Pavić